Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty

1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne dwóch ustaw towarzyszących Kodeksowi urbanistyczno-budowlanemu, przygotowanych jako element spójnej reformy procesu gospodarowania przestrzenią.

 

Ustawa o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego

 

Porządkuje strukturę i sposób funkcjonowania organów odpowiedzialnych obecnie m.in. za wydawanie pozwoleń na budowę oraz interwencje w przypadku wykrycia samowoli budowlanych.
Podstawowymi organami administracji inwestycyjnej pozostaną, tak jak obecnie, starosta i wojewoda, zaś organem odwoławczym od decyzji wojewody stanie się Minister Infrastruktury i Budownictwa.Ustawa stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy w zakresie funkcjonowania struktur nadzoru budowlanego, opisywane szeroko m.in. w opracowaniach Najwyższej Izby Kontroli.
 
Projekt pozostawia dotychczasową strukturę i właściwość miejscową organów nadzoru budowlanego. Nie oznacza to rezygnacji z zapowiadanego wcześniej przekształcenia 377 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w ok. 100 inspektorów okręgowych. Tak dużą reformę należy jednak odpowiednio przygotować, w szczególności pod względem organizacyjnym i finansowym, dlatego będzie wprowadzana stopniowo.
 
Jej pierwszym etapem jest wprowadzenie pionowego podporządkowania organów nadzoru budowlanego - Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, natomiast organów administracji inwestycyjnej - Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa. Wzmocnienie nadzoru nad służbami nadzoru doprowadzi do zdecydowanej poprawy egzekwowalności ich odpowiedniego działania i wyposaży Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w odpowiednie narzędzia zarządcze, pozwalające zapewnić lepszą jakość pracy.
 
Ze względu na zgłaszane braki kadrowe i finansowe w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego, ustawa wprowadza ponadto podstawę do szerszego niż obecnie współfinansowania działalności powiatowego nadzoru budowlanego z budżetu powiatu.

 

Ustawa o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach

 

Porządkuje status prawny trzech najważniejszych zawodów w procesie gospodarowania przestrzenią i realizacji inwestycji. W zakresie architektów i inżynierów budownictwa ustawa utrzymuje najważniejsze regulacje, obowiązujące od 2000 r., wprowadzając jednak szereg zmian będących w dużej części odpowiedzią na postulaty środowisk zawodowych.Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie jednej odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów architektów i inżynierów budownictwa wykonujących zawód architekta i zawód inżyniera budownictwa, w miejsce obecnie obowiązujących:
  1. odpowiedzialności zawodowej w budownictwie - uregulowanej w ustawie z 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane oraz
  2. odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa uregulowanie w ustawie z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
Ustawa przywraca regulowany charakter zawodu urbanisty, jednak w inny sposób niż regulacje prawne obowiązujące przed 2014 r. Nie zakłada się przywrócenia izby urbanistów, w to miejsce proponując wprowadzenie egzaminu państwowego skutkującego wpisem do rejestru urbanistów, który uprawniać będzie do wykonywania zawodu.
Wykonywanie zawodu wiązać się będzie z obowiązkiem stałego podnoszenia kwalifikacji oraz etycznego postępowania.
 
Przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa będzie działać również organ orzekający o odpowiedzialności dyscyplinarnej urbanistów.Regulacja zawodu urbanisty stanowi odpowiedź na wzrastające wyzwania, wynikające m.in. z licznych zmian legislacyjnych w obszarze zarządzania przestrzenią. To także wzmocnienie planowania przestrzennego jako odpowiedzi na problem występowania na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza.Z projektami ustaw można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”.

 

Uwagi w ramach konsultacji publicznych można zgłaszać m.in. na adres email:

biuro@psib.pl

lub bezpośrednio na adres ministerstwa

kodeks@mib.gov.pl,

w terminach:

Zachęcamy do wyrażenia opinii na temat projektowanych regulacji.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Add a comment

Inżynierze Polska Izba Inżynierów Budownictwa potrzebuje TWOJEJ pomocy.

Zmieńmy Razem PIIB. Przynajmniej spróbujmy.

Do napisania tego artykułu natchnęła mnie rozmowa jaką odbyłem z mim przyjacielem tak jak ja inżynierem budownictwa członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Tytułem wstępu

Jesienią 2013, będąc prawie dwa lata członkiem DOIIB, za namową zaprzyjaźnionego inżyniera postanowiłem wziąć udział w wyborach na delegatów na okręgowy zjazd DOIIB. 

W dniu wyborów zjawiłem się o wyznaczonej godzinie, w Sali Hotelu Wrocław, przygotowanej na około 200 osób. Zdziwiłem się gdyż mój okręg liczył 1273 członków. Organizatorzy dobrze znali okręg, bo na sali zameldowało się 68 osób (5,3%).  Zostałem obdarzony zaufaniem i znalazłem się w gronie 20 delegatów na zjazd okręgowy.

Zjazd sprawozdawczo- wyborczy odbył się 12 kwietnia 2014 roku. Głosami delegatów XIII zostałem wybrany na członka Okręgowej Rady na lata 2014-2018.

W listopadzie minie dokładnie trzy lata odkąd zaangażowałem się w działania DOIIB. Przez ten czas poznałem wielu wspaniałych i wartościowych ludzi. Poznałem również zasady na jakich funkcjonuje krajowa jak i okręgowa izba. 

Add a comment

Czytaj więcej...

Inżynierze złóż poprawki do propozycji nowego rozporządzenia "w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie" oraz ustawy "o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych"

 

Na początku listopada Prezes PIIB przedstawił organom Izb Okręgowych projekt rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz ustawy o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa   i samorządach zawodowych.  Treść dokumentów oraz tryb procedowania wywołały dużo kontrowersji wśród członków organów Izb okręgowych.  

Add a comment

Czytaj więcej...