Budownictwo. Akty prawne listopad grudzień 2015 styczeń 2016

 1. 18.11.2015  weszła w życie  Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z2015 r. poz. 1777)
 2. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1775)
 3. Weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz.U. poz. 1907) 
 4. 23.11.2015 została ogłoszona Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego  ochronie, udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz o  ocenach  oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1936)
 5. 30.11.2015 weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505)
 6. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych,badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków(Dz.U. z 2015 r. poz. 1789)
 7. 3.12.2015 zostało ogłoszone Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  19  listopada  2015  r.  w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) 
 8. 4.12.2015 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1961)
 9. 8.12.2015 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938)
 10. 18.12.2015 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z  2015 r. poz. 2028)
 11. 1.01.2016 weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. z 2015 r.poz. 1890)
Add a comment

Czytaj więcej...