Budownictwo. Akty prawne Maj 2016

Budownictwo. Akty prawne Maj 2016

 

16.03.2016

zostało 

ogłoszone

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r.  poz. 353)

 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

23.03.2016

weszło w życie 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2016 r. poz. 377)

 

Rozporządzenie znosi Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego, która została utworzona w celu opracowania projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego obejmującego przepisy w zakresie kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Jednocześnie zostało uchylone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r.  w  sprawie  utworzenia,  organizacji  i  trybu  działania  Komisji  Kodyfikacyjnej  Prawa  Budowlanego  (Dz.U.  poz. 856 z późn. zm.). Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia, działania te stanowią konsekwencję odwołania przewodniczącego Komisji, zastępcy przewodniczącego Komisji i członków Komisji, które nastąpiło

w dniu 13 stycznia 2016 r. Dalsze prace legislacyjne dotyczące materii, którą dotychczas zajmowała się Komisja, będą prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

 

25.03.2016

weszła w życie 

 

Ustawa  z  dnia  18  marca  2016  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  organizacją  wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży  – Kraków 2016 (Dz.U. z 2016 r. poz. 393)

 

Ustawa  określa  szczególne  zadania  organów  administracji  publicznej  związane  z  organizacją  wizyty  Jego Świątobliwości  Papieża  Franciszka  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  Światowych  Dni  Młodzieży    Kraków  2016.

Rozdział 5 ustawy zawiera regulacje dotyczące szczególnych zasad realizacji inwestycji związanych z organizacją ŚDM. W myśl przepisów ustawy do zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane, realizowanych w związku z organizacją ŚDM, nie będą miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2015  r.  poz.  2164),  jeżeli  przedmiot  zamówienia  będzie  związany  z  zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, życia lub zdrowia ludzi lub wartość zamówienia publicznego będzie mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych. Ustawa określa zasady, jakim powinny podlegać takie zamówienia. Wprowadzono ułatwienia proceduralne dotyczące przystąpienia do użytkowania w odniesieniu do inwestycji polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych stanowiących infrastrukturę kolejową lub drogową realizowanych w związku z organizacją ŚDM, polegające na skróceniu do 7 dni terminów na wydanie przez właściwy organ pozwolenia na użytkowanie oraz zgłoszenie sprzeciwu do zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy. Inwestor będzie miał możliwość przedłożenia dokumentacji geodezyjnej, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w terminie 3 miesięcy od dnia przystąpienia do użytkowania. Ponadto budowa tymczasowych obiektów budowlanych wznoszonych w związku z organizacją ŚDM wymagać będzie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Do zgłoszenia dotyczącego tymczasowego obiektu budowlanego trwale związanego z gruntem będą miały odpowiednie zastosowanie przepisy art. 30 ust. 2, 5, 5c, 5d i 6–7 ustawy – Prawo budowlane. W zgłoszeniu dotyczącym obiektu budowlanego trwale związanego z gruntem inwestor musi dodatkowo określić termin rozbiórki tego obiektu. Natomiast termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektu wynosi 7 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Instalowanie przez operatorów telekomunikacyjnych, w związku z organizacją ŚDM, na terenie miasta Krakowa i na terenach, na których mają być realizowane wydarzenia z udziałem Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, tymczasowych instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi niezwiązanych trwale z gruntem, w szczególności stacji bazowych telefonii komórkowej, w tym instalowanie ich na obiektach budowlanych, zostało zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Przystąpienie do eksploatacji wymienionych  instalacji  będzie  wymagało  jednak  uprzedniego  doręczenia  właściwemu  organowi  ochrony  środowiska zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), wraz z wynikami pomiarów, o których mowa w art. 122a ust. 1 tej ustawy, potwierdzającymi utrzymywanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych.

Operator telekomunikacyjny będzie musiał usunąć instalacje w terminie do dnia 14 sierpnia 2016 r.

 

7.04.2016

weszło w życie

 

Rozporządzenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  22  marca  2016  r.  w  sprawie  uznawania  praktyki  zawodowej  do  wykonywania  zawodów  konserwatora  zabytków  ruchomych, konserwatora  zabytków  nieruchomych,  konserwatora  zabytkowej  zieleni  oraz  archeologa  (Dz.U. z 2016 r. poz. 414)

 

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) i ma zastosowanie do obywateli państw członkowskich, którzy odbyli praktykę zawodową w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska. Rozporządzenie określa tryb uznawania, zdobytej przez takich obywateli, praktyki zawodowej do wykonywania  zawodów  konserwatora  zabytków  ruchomych,  konserwatora  zabytków  nieruchomych,  konserwatora  zabytkowej zieleni, archeologa, a także maksymalny uznawany okres praktyki zawodowej odbytej w państwie innym  niż  Rzeczpospolita  Polska.  Decyzje  w  sprawie  uznania  praktyki  zawodowej  będzie  wydawał  minister

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

18.04.2016

weszło w życie

 

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  strzelnice  garnizonowe  oraz  ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 363)

 

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. Nr 132, poz. 1479 z późn. zm.). Nowelizacja polega na włączeniu do przepisów rozporządzenia zagadnień dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać odkryte garnizonowe strzelnice specjalne. Wprowadzone zostały ponadto rozwiązania ułatwiające proces wykonawstwa oraz eksploatacji strzelnic garnizonowych.